fbpx

За проектот / About the Project

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Постови
  • #4403
   Gere
   Keymaster

   /МКД/
   Зен 2.0 Караван
   Наслов на проектот: Зен 2.0 Караван – Млади лидери на заедниците
   Организатор на проектот: Здружение ИКУАЛИТИ
   Места на делување: Општини на Град Скопје, општина Битола, општина Гостивар, општина Струмица
   Временска рамка: 18 месеци (октомври 2023г. – јануари 2025г.)
   Целна група: Млади лица од 16 до 24 години
   Мисија: Подрршка и соработка со младите лица кои ќе бидат вклучени во процесот на изнаоѓање на стратешки решенија за значајни општествени прашања.
   Главна цел: Позитивна промена на општествено релевантни теми од интерес на младите во локалната заедница.
   Краток опис:
   Проектот ,,Зен 2.0 Караван – Млади лидери на заедниците” има за цел да ги поттикне младите луѓе кои имаат желба проактивно да делуваат и да се насочат кон општествени промени. Нивното вклучување и соработката и поддршката од општините, ќе се допринесат за спроведување на иницијативата за создавање на нови шанси за младите и решавање на повеќе општествени прашања кои освен за младите, се од огромно значење и за пошироката заедница.

   /ENG./
   Zen 2.0 Caravan
   Project Title: Zen 2.0 Caravan – Young Community Leaders
   Project organizer: Organisation EQUALITY
   Places of operation: City of Skopje, Municipality of Bitola, Municipality of Gostivar, Municipality of Strumica
   Time frame: 18 months (October 2023 – January 2025)
   Target group: Young people from 16 to 24 years old
   Mission: Support and cooperation with youth who will be involved in the process of finding strategic solutions for important social issues.
   Main goal: Positive change on socially relevant topics of interest to young people in the local community.
   Short description:
   The project “Zen 2.0 Caravan – Young Community Leaders” aims to encourage young people who have the desire to act proactively and aim for social changes. Their involvement and the cooperation and support from the municipalities will contribute to the implementation of the initiative to create new opportunities for young people and solve several social issues that are of great importance not only for the participants themselves, but also for the wider community as a whole.

Viewing 0 reply threads
 • Мора да си најавен да одговориш на оваа тема.

Информацијата не чини ништо, а неинформирањето може да чини и човечки живот!

Дали мислиш дека сме рамноправни?